Logo DICT updated20150814 Color Transparent

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  0 2534 2294

          - โทรสาร   :  0 2534 8651

 

ที่ตั้ง :
          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

 map1

 

map 2