Logo DICT updated20150814 Color Transparent

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์
          “เป็นองค์การนำในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทุกมิติเพื่อการปฏิบัติของกองทัพอากาศ ในการเข้าสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”
อ้างอิง: แผนปฏิบัติราชการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
ภารกิจ
          มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการด้านระบบบัญชาการและควบคุม ข่าย เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิง: พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒