Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ประวัติความเป็นมา

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ"

          จากสถานการณ์ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒) ทำให้กองทัพอากาศต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะความท้าทายและภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมและใช้กำลังอย่างเหมาะสมตอบสนองความต้องการปฏิบัติที่แท้จริงได้ทันที สอดคล้องกับการปฏิบัติการใช้กำลังตามหลักนิยมการใช้กำลังทางอากาศ คือ รวมการควบคุมแยกการปฏิบัติ ที่มีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศเป็นศูนย์กลาง สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล มีความทันสมัย 

          เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการตามโครงสร้างการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศปัจจุบัน ที่มีสายการบังคับบัญชายาว และมีภารกิจบางส่วนซ้ำซ้อน เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติ และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการมาก จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ จัดแบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ แต่มีการปรับปรุงสาระสำคัญภายในให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ (ยศในขณะนั้น) ที่ระบุไว้ว่าในช่วงปี ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐ ขนาดของโครงสร้างกำลังทางอากาศของ ทอ. กลับจะมีขนาดลดลงเนื่องจากขีดจำกัดทางด้านงบประมาณ กองทัพอากาศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุม โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านระบบบัญชาการและควบคุมเป็นกรมในระดับกรมฝ่ายเสนาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมของ ทอ. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะใช้โครงสร้างและอัตราการจัดหน่วยของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ (สท.ทอ.)

          ซึ่งมีภารกิจในด้านกิจการสารสนเทศของ ทอ.อยู่แล้ว ร่วมกับอัตราของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองยุทธการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมยุทธการทหารอากาศ (กยสท.ยก.ทอ.) โดยให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชาการและควบคุมทั้งหมดของ ทอ. โดยมีลำดับขั้นตอนตามหลักฐานดังนี้

          ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒
          ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ - ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
          ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมให้ใช้อัตรากองทัพอากาศใหม่
          ๑ เมษายน ๒๕๕๒ - ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพอากาศ ให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒
          ต่อมา กองทัพอากาศ ได้พิจารณาแล้วว่าการจัดตั้ง ทสส.ทอ.เป็นหน่วยที่มีภารกิจต่อเนื่องสืบทอดจาก สท.ทอ.จึงมีคำสั่งทอ.ที่ ๒๑๔/๕๒ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้ ทสส.ทอ. ใช้วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เป็นวันสถาปนาหน่วยสืบทอดจาก สท.ทอ.

 

 

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ"

          กองทัพอากาศได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ดังจะเห็นได้จากมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ ขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ และต่อมาเมื่อปี ๒๕๓๘ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศใหม่ โดยมี การจัดตั้ง กองบัญชาการหลัก ๓ กองบัญชาการ คือ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่มารับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง คือ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ โดยมีลำดับขั้นตอนตามหลักฐานดังนี้

         ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ และกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๓๘
         ๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป
         ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๒/๓๙ ลง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป 
         ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพอากาศ ให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๗๑/๓๙ ลง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป โดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศมีอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๑๙๐๑ และตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๔๐ ลง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง กำหนดวันสถาปนาหน่วย โดยกำหนดให้วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เป็นวันสถาปนาสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ

 

  

น.ท.หญิง นิรมล  การสมใจ หน.ผธก ทสส.ทอ. โทร ๐-๒๕๓๔-๒๒๙๔