Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ข้อมูลประชุม นทสส.นขต.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 ๑.ประชุม นทสส.นขต.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

 ๒.สัญลักษณ์สำหรับจัดทำผังเครือข่ายและตัวอย่าง

 ๓.แบบสำรวจสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ นขต.ฯ