Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ประกาศ 
 
การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 
 
โควตา น.ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖
 

Logo Line

 

      ลำดับ                                                                               รายการ            หมายเหตุ
        ๑.   ใบสมัครสอบ  
        ๒.   กำหนดการสอบคัดเลือกฯ และการปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือก                    
        ๓.

 

 เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร

 

- วิชาที่ ๑ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชาที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับด้านงานนโยบายและแผน
- วิชาที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับด้านระบบบัญชาการและควบคุม
- วิชาที่ ๔ ความรู้เกี่ยวกับด้านสงครามไซเบอร์
- วิชาที่ ๕ ความรู้เกี่ยวกับด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์
- วิชาที่ ๖ ความรู้เกี่ยวกับด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

 

 

        ๔.

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหมายเลขประจำตัวสอบ             
        ๕.   กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ (ภาควิชาการ)                   
        ๖.   ประกาศสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ (ภาควิชาการ)
   
        ๗.   กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ (สัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย)  
        ๘.   ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย   

 

Logo Line

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 • A20220628
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • A20220629-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้นักเรียนนายเรืออากาศ ทีมพีกาซัส (PEGASUS) ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพอากาศ
 • A20220629
  รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) เป็นประธานร่วมในการประชุมประชาคมไซเบอร์ ทท.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ​
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • D20220531
  ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกองทัพอากาศ สั่งซื้อมังคุดช่วยเหลือชาวสวนจากภาคตะวันออก