Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ประชุม คณอก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทอ.ครั้งที่ ๓/๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ทสส.ทอ.และการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์

 

๑. หนังสือเชิญประชุม คณอก.ฯ ครั้งที่ ๓/๖๕

๒. รายงานการประชุม คณอก.ฯ ครั้งที่ ๒/๖๕ (ตรวจร่าง เพื่อรับรองการประชุม)

๓. ข้อมูลการประชุม คณอก.ฯ ครั้งที่ ๓/๖๕ (Key : project2021 และ login เข้าใช้งานด้วย e-mail ทอ.)

๔. การประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

 

                                             https://bit.ly/Z_Sub_ICT_3-65