Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ประชุม คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทอ.ครั้งที่ ๑ /๖๕
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.(๑) และการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

๑. หนังสือเชิญประชุม คณก.ฯ ครั้งที่ ๑/๖๕

๒. ข้อมูลการประชุม คณก.ฯ ครั้งที่ ๑/๖๕ (Key : project2021และ login เข้าใช้งานด้วย e-mail ทอ.)

๓. การประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

                                                         

                                                                   https://bit.ly/Zoom_ICT_1-65