Logo DICT updated20150814 Color Transparent

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 

 ดาวน์โหลด

แนวทางการใชัเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19