Logo DICT updated20150814 Color Transparent

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 

 ดาวน์โหลด

การกำหนดแนวทางปฏิบัติของ กห.เพื่อรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal