Logo DICT updated20150814 Color Transparent

 

แบบสำรวจผู้ลงทะเบียนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning)

 

click