Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ประกาศ 
 
การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 
 
โควตา น.ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
 

Logo Line

 

ลำดับ

รายการ

๑.

ใบสมัครสอบ 

๒.

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ และการปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกฯ 

๓.

เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรฯ 

- วิชาที่ ๑ กองเทคโนโลยีสารสนเทศองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชาที่ ๒ กองนโยบายและแผน
- วิชาที่ ๓ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
- วิชาที่ ๔ กองระบบบัญชาการและควบคุม
- วิชาที่ ๕ กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์
- วิชาที่ ๖ กองสงครามไซเบอร์

๔.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและหมายเลขประจำตัวสอบ 

๕.

ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)

๖.

กำหนดการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย)

๗.

ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายIcon New

 

Logo Line